Ngữ Pháp JLPT N5 – ぐらい (gurai)

Ý Nghĩa (意味) 『ぐらい』Được thêm vào sau lượng từ chỉ số lượng để biểu thị ý là “khoảng…”, sử dụng trong trường hợp người nói không thể đưa ra được con số chính xác mà chỉ là ước chừng, đại khái là như vậy…Khoảng… Cách Dùng (使い方) Lượng từ (số lượng) ✙ ぐらい Ví Dụ (例文)ぐらい […]