Ngữ Pháp JLPT N5 – がいちばん…です (ga ichiban…desu)

Ý Nghĩa (意味) 『がいちばん…です』Mẫu câu này dùng để nói về sự lựa chọn của người nói. Trong số những đối tượng đó (vật/địa điểm/người/thời điểm) có nội dung được biểu thị qua tính từ ở mức độ cao nhất.Nhất là… Cách Dùng (使い方) N  がいちばん  Aい です Ví Dụ (例文)がいちばん…です 秋あきがいちばん好すきな季節きせつです。Mùa mà tôi thích nhất là mùa […]